Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση για να γίνετε μέλος του Ταμείου Αρωγής της Ομοσπονδίας PALSO

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ


  Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


  ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ


  Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ Ξ. Γ.:


  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


  ΣΧΟΛΙΑ


  ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ  Για το σκοπό αυτό παραθέτω τα απαιτούμενα στοιχεία & συνυποβάλλω τα
  ακόλουθα δικαιολογητικά, σε απλά φωτοαντίγραφα:
  1. Αρ. Αδείας από ΕΟΠΠΕΠ
  2. Φωτ/φο ταυτότητας (δύο όψεις)
  3. Πιστοποιητικό Συλλόγου Ι.Κ.Ξ.Γ. ότι είμαι μέλος του με την ημερομηνία εγγραφής
  μου στο σύλλογο αυτό
  4. Άδεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, με την οποία βεβαιώνω ότι δεν είμαι μόνιμα
  και ολικά ανίκανος με αναπηρία 67% και άνω. Το γνήσιο της υπογραφής μου στην
  υπεύθυνη δήλωση είναι επικυρωμένο από δημόσια αρχή ή και από το σύλλογο
  ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών, του οποίου είμαι μέλος.
  6. Σε περίπτωση εταιρίας, αντίγραφο εταιρικού.
  7. Δηλώνω επί πλέον υπεύθυνα: α) ότι όλα τα στοιχεία που δίνω παρακάτω είναι
  αληθινά και β) ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα το Καταστατικό του Ταμείου και τον
  Ειδικό Κανονισμό Παροχών που ισχύει κάθε φορά.

  Σημείωση : Παρακαλούμε τα προς αποστολή αρχεία να είναι σε μορφή PDF

  Τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλετε με την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σας στο Ταμείο Αρωγής της Palso, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Ομοσπονδία, ενώ αντίγραφο θα λάβετε και εσείς. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της αίτησης εγγραφής σας στο Ταμείο Αρωγής, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μαζί σας για αυτόν τον σκοπό

  Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και των
  δικαιωμάτων σας.

  Καλέστε μας