Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.palso.gr. Κάθε χρήστης που είτε αποκτά πρόσβαση, είτε επισκέπτεται ή κάνει χρήση θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Ορισμοί

Ως φορέας ορίζεται το  www.palso.gr. .

Ως περιεχόμενο ορίζεται το σύνολο των δεδομένων, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, μεταδεδομένων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου έργου του πνεύματος που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος προστασίας έχει εκλείψει ή η χρήση υπάγεται στις εξαιρέσεις του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ως χρήση λογίζεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.
Ως χρήστης λογίζεται ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου
Ως Υπηρεσία ορίζεται στο παρόν η βασισμένη σε ψηφιακές τεχνολογίες διεκπεραίωση λειτουργιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη.

Ως εγγεγραμμένοι ορίζονται οι χρήστες οι οποίοι εγγράφονται στις παρεχόμενες από τον Φορέα υπηρεσίες και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Νόμιμη χρήση

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης του Δικτυακού Τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία τους και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Γενικοί   όροι

To www.palso.gr. έχει και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες περιέχονται από τον δικτυακό τoy τόπο, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώνει για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου. Η τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών μπορεί να γίνεται πάντοτε στα πλαίσια της κείμενης και ισχύουσας νομοθεσίας (ημεδαπής και κοινοτικής).

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου αυτού ήτοι (ενδεικτικά αναφερομένων) των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και λοιπού περιεχομένου του αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία τoυ www.palso.gr. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το www.palso.gr. έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του δικτυακού του τόπου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά σε server  ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού με τον πραγματικό παροχέα του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή διανομή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της PALSO. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την όποια χρήση του εν λόγω δικτυακού τόπου αποκλειστικά για τον υπολογιστή σας και για προσωπική σας χρήση, τότε η μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη αυτή άδεια μπορεί να ας χορηγηθεί μόνον από εμάς, κατόπιν κατάρτισης ρητής έγγραφης συμφωνίας με εμάς.

Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει την μη τροποποίηση του περιεχομένου που εμφανίζεται στο δικτυακό μας τόπο, τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, καθώς και την πλήρη αποδοχή όλων των όρων χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Απαγορεύεται ρητά : 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση ή αναπαραγωγή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην PALSO ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση ή αναπαραγωγή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση ή αναπαραγωγή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση ή αναπαραγωγή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση ή αναπαραγωγή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Περιορισμένη άδεια

Το www.palso.gr. υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν, (3) να προηγηθεί έγγραφη συγκατάθεση από την PALSO. Πέραν της περιορισμένης αυτής αδείας, δεν σας παρέχεται κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα ή άδεια χρήσης βάσει οποιωνδήποτε άλλων εμπορικών σημάτων, ευρισιτεχνιών, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται ρητώς η αναδημοσίευση άρθρου ή περιεχομένου που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, χωρίς την αναγραφή της πηγής προέλευσης αυτού (πηγή), ενώ για να λάβει χώρα κάτι τέτοιο θα πρέπει να αναζητηθεί άδεια από την πηγή αυτή, καθώς η PALSO  δεν έχει δικαιώματα επί άρθρων τρίτων.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο, ενδέχεται να οδηγούν ή να παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους ή άλλες πηγές πλην αυτών του www.palso.gr.. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο το www.palso.gr. και το www.palso.gr.  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Το  www.palso.gr. δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Το www.palso.gr.παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο δικτυακό της τόπο, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του δικτυακού της τόπου, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/χρήστη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στον δικτυακό της τόπο δεν υποδηλώνει ότι το www.palso.gr.εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε συναλλαγές σας με τρίτα μέρη, ακόμη και αν πληροφορείστε για την ύπαρξη αυτών μέσω ημών. Περαιτέρω, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται στους εν λόγω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Call Now ButtonΚαλέστε μας